hits

Sluttkommentar

Takkar for innspel på innlegget mitt om mobbing i skulen.

Det er kjekt at du ser deg samd i verdien av ein definisjon når eit tema skal diskuterast. Ein felles situasjonsdefinisjon er alltid på sin plass. Kanskje spesielt når det gjeld samtalar rundt mobbesaker, men meir om det ein annan gong.

Paragraf 9A som eg sikta til i sist innlegg er sjølvsagt nedfelt i opplæringslova. Eg ser no at det  er nok eg burde påpeikt i innlegget. Der burde eg også vore meir spesifikk å sagt at det eg skreiv om var knytt til §9A-3. Det psykososiale miljøet i Opplæringslova.

Eit spørsmål eg fekk var kva eg trudde blei resultatet av den nye lovendringa.

Så lenge alle ansatte i skulen har fått med seg denne lovendringa har eg tru på at folk flest er meir årvakne, og automatisk ?snappar? opp hendingar i skulekvardagen. Eg trur nok mellom anna reinhaldarane og sporadiske vikarar må høyre om denne lovendringa frå rektor for å bli bevisst då eg er av den oppfatning at dette kan vera arbeidsgrupper som ikkje oppdaterer seg på denne fronten. Likevel trur eg framleis at fast ansatte som kjenner elevane ventar heilt til det blir naudsynt med å melde frå om forhold der ein eller fleire elevar har følt seg krenka. 

 

Kjelder

Opplæringlova (u.å). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Henta den 29.11.17 frå https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11

Mobbing og konflikthandtering, læraren si rolle

I dette blogginnlegget skal eg gå nærare inn på læraren si rolle rundt mobbeproblematikken i grunnskulen. Eg skriv mobbeproblematikken fordi det er eit problem, uansett om det føregår lite eller mykje mobbing så er det ikkje greitt, uansett. 

Mobbing er eit vanskeleg problemområde i skulen. Elevar i  både barneskule og ungdomsskule opplever gjerne mobbing i løpet av skulegangen sin, om det så er som tilskodar, mobbeoffer, eller som mobbar. Før me går nærare inn i temaet vil eg få fram Olweus (1993) og Smith (2005) sine definisjonar av mobbing.  "Felles for definisjonane er at mobbing beskrives som negative, uvennlige eller aggressive handlinger" (sitert i Roland, 2012, s. 23). Det må også presiserast at "det er mobbing/plaging når ett eller flere individer, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative handlinger frå ett eller flere andre individer, definisjon av Olweus og Roland (sitert i Roland, 2012, s. 24). Ein siste "faktor" i definisjon av mobbing er "ubalansen i det styrkeforholdet som blir relevant i den aktuelle situasjonen (Roland, 2012, s. 24).  Når eg som lærar er bevisst på dette bør det lyse eit par varsellampar når tendensar som kan definerast omtrent som dette dukkar opp.


Seinast i forgje praksisperiode vart eg vitne til ein ubehageleg situasjon i klasserommet. Hadde eg ikkje fått visst litt om elevane på førehand hadde fundert på utspela som vart veksla mellom medelevane, men nettopp på grunn av kjennskap til elevane og maktforholdet dei i mellom seg, visste eg at dette måtte "slåast ned på". Hadde dette skjedd for nokre år sidan hadde eg nok også gått inn i situasjonen, men etter endringa i paragraf 9A som tredde i kraft 01.08.17 skal eg som tilsett ved skulen gripa inn mot krenking dersom mogeleg. 

Eg er kritisk til tendensen hjå mange lærarar i skulen har hatt fram til no, der mange vel å snu ryggen til konfliktar og lar elevar handtere situasjonane på eiga hand. Er det fordi ein ikkje har nok tid til å ta tak? Er det ikkje ein alvorleg nok situasjon? Eg undrast over om den nye lovendringa er nok til å gje eit ekstra "push" for å ta mobbesituasjonar på alvor, eller om det må andre tiltak til  for å endre arbeidssituasjonen til lærarane slik at fleire er meir årvakne og vel å gripe inn tidleg nok?

 

Kjelder:

Lovdata (u.å). Lov om grunnskolen og den vidaregåandre opplæringa (opplæringslova). Henta den 17.11.17 frå: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_18

 

Roland, E. Mobbingens psykologi. Hva kan skolen gjøre? (2012). Oslo: Universitetsforlaget

Les mer i arkivet » Desember 2017 » November 2017